Suất dạy

Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng liên tục đăng các suất dạy mới lên Fanpage. Quý thầy, cô và các bạn sinh viên LIKE Fanpage để theo dõi và đăng ký nhận các suất dạy một cách nhanh nhất.

Dưới đây là link Fan page của trung tâm: https://www.facebook.com/TrungTamGiaSuUyTin2502/?tn=kC-R&eid=ARBNcbIcftxUs6vwRhFVscbfFG4feQtF33xALh65NT3Le9fcggwEXc8JIESwrL6H81Sn2o2uGH4PMG-f&hc_ref=ARSGkLQjwfD2Njo5cCfcCKTTWAhLRxKBHKE66yT19k5XsB_MoktOL9-i9sIoBN6gQOw&fref=nf&xts[0]=68.ARCqcc_k07TBqHDGCJQ-FoCNJVIWMYnqrVPdjDXVsoBpTVNrnui5geIiKe4x3Nqu6CIVk9g1ikoMPaAiHKotyIpsPRPtAvFWLKVf0C4zRp_w73OPU7Ygn4y5etMhxOC1MiOeg_IDeG6AhQ9h31-ZuOcSewIdjbpOIw5yHXIzo2WNxW6aMb_TmX4j_5ZJMKDNQh8XjZzOfoKYJ_i2yfpkdFaE0gcmyJkeeZ7D0lGNBHbeLUCQsizTyhjxez58eZa4mG6XBbMyYz8EfNFNkZ3YGjJHCTZDCy2GLdP4CbPSXjuX6AFZ2veSFrrB_RW1baH70vNBIssiCR8-7g-SlvR1Nv9A